e-Profiling

e-Profiling adalah sistem yang melaksanakan kesepadanan personaliti individu dengan kerjaya. Sistem ini dibangun berasaskan Teori Holland yang diperkenalkan oleh John Lewis Holland. Personaliti individu diukur berdasarkan 6 kriteria iaitu Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional (RIASEC).

R

Realistik

Individu agresif, lebih menyukai tugas-tugas yang konkrit daripada abstrak, asasnya kurang bersosial, interaksi interpersonal yang lemah.

I

Investigatif

Individu yang intelek, abstrak, analitis, berdikari, kadang-kadang radikal dan berorientasikan tugas.

A

Artistik

Individu imaginatif, menilai tinggi estetik, ekspresif, bebas dan agak ekstrovert.

S

Sosial

Lebih menyukai interaksi, sosial, berkaitan dengan sosial, agama, orientasi kepada kerja-kerja kemasyarakatan dan pendidikan.

E

Enterprising

Individu ekstrovert, agresif, suka mengembara, suka peranan memimpin, pandai memujuk, mahir dan pandai menggunakan perkataan.

C

Conventional

Individu praktikal, dapat mengawal diri, suka bersosial, konservatif, menyukai tugas-tugas berstruktur dan mematuhi peraturan yang disediakan.